دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت ریسک – ترازآکادمی

مدیریت ریسک : فرایند کاربرد سیستماتیک سیاست ها و خط مشی ها، رویه ها و روش های مدیریتی برای تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسک ها را مدیریت ریسک می گویند.

خطر (Hazard):

منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال به محیط کار یا ترکیبی از آنها می باشد.

ایمنی (Safety):

میزان درجه دور بودن از خطرات (Hazard) یا در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر.

دوره های تراز آکادمی

مشاهده دوره های درحال ثبت نام

ریسک (Risk):

امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن

ریسک شناسایی شده ( Risk Identified ):

ریسکی است که با استفاده از ابزارهاي تحلیلی تعیین شده اند

ریسک شناسایی نشده ( Risk Unidentified ):

برخی از ریسک ها علیرغم تلاش های زیاد و صرف وقت و هزینه شناسایی نمی شوند اما این دلیل بر بی اهمیتی آنها نیست چه حوادثی که بعد از بررسی دلیلشان همین نوع ریسک ها بود.

ریسک کل ( Risk Total):

مجموع ریسک هاي شناسایی شده و شناسایی نشده ریسک کل را تشکیل می دهند.

ریسک قابل قبول ( Risk Acceptable ):

برخی از ریسک های شناسایی شده اند که با اعمال کنترل های لازم می توانند حضور داشته باشند.

ریسک غیر قابل قبول ( Risk Unacceptable ):

ریسک های شناسایی شده اي هستند که قابل تحمل نیستند و بایستی حذف یا کنترل شوند.

ریسک باقیمانده ( Risk Residual ):

آن بخش از ریسک هایی که بعد از اعمال اقدامات مدیریتی همچنان حضور دارند.

دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت ریسک – ترازآکادمی

 

دیدگاهتان را بنویسید