کتاب حسابداری بهای تمام شده

دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده – ترازآکادمی

شرايط در حال تغيير دنيای كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهمترين تغيير در كتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي بهطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش ميشود.

(بیشتر…)

Read More